Nya smarta lösningar ger en jämlik och rättvis sjukvård

Sjukvården kan hjälpa både lindrigt sjuka och kroniskt sjuka människor genom att dra nytta av nya smarta lösningar. Det framgår av vårdföretaget MedHelps reformagenda för sjukvården kallad ”Den nya vården”.

Reformagendan för fram flera förslag för att få till en klok transformation mot en mer digital vård. Den tar sig bland annat uttryck i ett tio-punktsprogram som lägger grunden för en ny och bättre vård.

–Det handlar om alla möjligheter som ges med nya digitala tekniker, förändrade arbetssätt och nytänkande kring vårdens syfte, säger Jonas Sareld, marknadschef vid MedHelp. Vi talar om hur digitaliseringen kan användas för att bredare och djupare ta hänsyn till den enskilda människans hälsa.

Jonas Sareld är tydlig med att det inte är fråga om att människor ska sluta träffa sin läkare eller sköterska utan om att man med hjälp av digitala lösningar ska åstadkomma en mer personcentrerad och jämlik vård med kortare köer. 

–I mycket går det hela ut på att förändra sjukvårdens sätt att arbeta, att få in nyheter och innovationer i arbetssättet och göra det möjligt att minska antalet besök i sjukvården. Kanske göra det möjligt att till exempel bara vart fjärde besök behöver göras fysiskt, vilket skulle frigöra enorma resurser som kan användas för de som verkligen behöver komma in.

Exempelvis kan monitorering (bedömning av patienter utifrån mätvärden) mellan läkarbesöken utföras på distans av en vårdoperatör med erfarna sjuksköterskor. Sjukvården kan på så vis bli mer behovsstyrd än kalenderstyrd. Triagering (sortering och prioritering av patienter) på distans, utförd av erfaren medicinsk personal, ger också möjligheter att avgöra vem som behöver uppsöka vård och vem som klarar sig med egenvård.

De enorma utmaningarna kan mötas

Den svenska sjukvården står inför enorma utmaningar. Trots att förtroendet hos människor är och har varit högt, och jämförelser med andra länder har visat på hög kvalitet, i synnerhet inom den specialiserade vården, så tyder mycket på att den svenska vården halkar efter på ett antal områden. På sina håll talas det om vårdkris, samtidigt som vården riskerar att pressas allt mer framöver av en åldrande befolkning, personalbrist och ökade kostnader.

–De största problemen i den svenska sjukvården ser vi inom ytterligheterna, de lättaste och de svåraste fallen. Många patienter med de enklaste problemen har svårt att få den snabba kontakt med vården som de önskar och de mest komplexa patienterna med till exempel multisjuklighet eller funktionshinder får sköta det mesta av navigeringen mellan specialister helt själva, säger Jonas Sareld. 

–Detta samtidigt som kostnaderna skenar och ojämlikheten ökar. Med nya smarta lösningar får vi verktyg för att rå på både livsstilssjukdomar och verkliga folkhälsoproblem.

För gärna en dialog med politikerna

När informationstillgången med ökad digitalisering ökar, kan vården också bli mer jämlik, oberoende av geografi och andra förutsättningar. Inte minst behöver vården bli bättre på att samla in data från individer kring självskattningar, sjukdomshistoria och aktivitetsmönster. Både för att göra bättre analyser på individnivå och för att bättre förstå större mönster och samband.

–Digital vård handlar om mycket mer än digitala läkarbesök. Det är beklagligt att synen på digital vård ofta är så begränsad. En roll som t.ex. vårdoperatör lyfts alltför sällan.

–Utan att utnyttja digitaliseringens möjligheter får vi en orättvis vård. Många initiativ tas, men de ger fortfarande mycket små lösningar. Arbetsflödet i sjukvården är fortfarande mycket analogt. Sammantaget gäller det att få våra välfärdspolitiker att ta det politiska ansvaret och styra Sverige mot nya smarta lösningar. Vi på MedHelp arbetar intensivt med detta och tar gärna en dialog med sjukvårdspolitikerna, säger Jonas Sareld.

Presenteras av Medhelp

MedHelp är ett tjänsteföretag med smarta lösningar inom eHälsa som bidrar till samhällsnytta och utveckling. Vi förenklar och underlättar för företag, organisationer och vården. I vår roll som vårdoperatör erbjuder vi vård på distans med sjukvårdsrådgivning och andra digitala tjänster. Vi har flera hundra sjuksköterskor som hjälper sjuka. Vårt arbete inom eHälsa innebär att ge trygghet genom monitorering och dialog med kroniskt sjuka. Verksamheten bedrivs dygnet runt, året runt. Vår hemmamarknad är Norden och i Europa är vi en av de största vårdoperatörerna i vår bransch.

Så kan MedHelp hjälpa er verksamhet – läs mer