CONNECT sprider välfärdsteknologiska erfarenheter mellan nordiska kommuner

Dennis C. Söndergård - Projektledare Välfärdsteknologi, Connect

Nordens drygt 1200 kommuner delar många gemensamma utmaningar kring välfärdsteknologi och kan därför dra stor nytta av en ökad nordisk samverkan. CONNECT är ett projekt som samlar och sprider best practice från de tio nordiska kommuner som kommit längst i arbetet med att implementera välfärdsteknologi, vilket effektiviserar implementeringen i andra nordiska kommuner.

Även om marknaderna skiljer sig åt delar de nordiska länderna många gemensamma utmaningar i arbetet med att framgångsrikt implementera och upphandla framtidens välfärdsteknologi.

–Många nordiska kommuner deltar i välfärdsteknologiprojekt som inte resulterar i konkret förändring. Somliga är osäkra på hur de ska tillvarata erfarenheterna, andra påbörjar genast nya projekt, utan att ha förankrat erfarenheterna från tidigare projekt. Många uppfinner hjulet istället för att ta del av andra kommuners erfarenheter. Det leder till en ineffektiv resursanvändning, säger Dennis Søndergård, senior rådgivare på Nordens Välfärdscenter, som driver CONNECT på uppdrag av Nordiska Ministerrådet.

Gemensam nordisk marknad gynnar kommuner och leverantörer

Den nordiska välfärdsmarknaden är fragmenterad, trots att potentialen för en gemensam marknad är hög. En effektiv samverkan kring välfärdsteknologi kan stärka nordens framträdande position, vilket gynnar såväl kommuner som teknikleverantörer. För leverantörerna medför tillgången till en samlad nordisk marknad med 26 miljoner invånare en omfattande tillväxtpotential som genererar ett ökat utbud av tekniska lösningar och produkter samt en förstärkt konkurrenssituation, vilket gynnar kommunerna.

CONNECT har valt ut tio nordiska kommuner som kommit långt i implementeringen av välfärdsteknologi. Kommunerna har gemensamt identifierat nio steg som, baserat på best practice, bildar en process för hur en kommun på ett optimalt sätt kan upphandla och implementera välfärdsteknologi i kommunala verksamheter. Niostegsprocessen ligger till grund för en konkret verktygslåda för nordiska kommuner som vill implementera välfärdsteknologi.

Sammanställer politiska erfarenheter

CONNECT underlättar för nordiska kommuner att dela erfarenheter på nationell och internationell nivå.

–CONNECT innehåller även en politisk dimension som syftar till att sammanställa erfarenheter kring det politiska arbetet med att implementera välfärdsteknologi i en kommun, baserat på de vanligast förekommande juridiska, organisatoriska och strukturella problemställningar i de kommuner som redan genomgått implementeringsprocessen. Dessa erfarenheter sammanställs i en skrift som vänder sig till kommunala politiker på alla nivåer, säger Dennis Søndergård.

Connect

 

Presenteras av Nordens välfärdscenter

Nordens välfärdscenter

CONNECT inleddes 2014 och avslutas i december 2016, då en verktygslåda för upphandling och implementering av välfärdsteknologi lanseras, baserat på best practice från tio ledande nordiska välfärdsteknologikommuner. Från Sveriges räkning deltar Västerås och Göteborgs kommuner i projektet.

www.nordicwelfare.org/projekt/connect