Nationellt projekt stöttar kommunernas implementering av välfärdsteknologi

På uppdrag av regeringen genomför Myndigheten för delaktighet det ettåriga projektet ”Digitala tjänster och välfärdsteknologi”. Projektet, som inleddes i mars 2015, stödjer Sveriges kommuner i implementeringen av välfärdsteknologiska tjänster.

Anna-Greta-Brodin

–Vår målsättning är att stötta kommunerna i arbetet med att implementera välfärdsteknologi så att allt fler personer får ta del av dessa tjänster. Vi strävar även efter att få fler kommuner att upptäcka välfärdsteknologins möjligheter till ökad delaktighet för personer med nedsatt beslutsförmåga, säger Anna-Greta Brodin, projektledare för digitala tjänster och välfärdsteknologi på Myndigheten för delaktighet.

Implementering av välfärdsteknologi hos kommunerna är ett medel för att uppnå en likvärdig och jämlik äldreomsorg där individen erbjuds och har möjlighet att dra nytta av välfärdteknologins fördelar, oavsett bostadsort.

Initierar dialog med kommunerna

–En projektgrupp driver projektet framåt i nära samverkan med bland annat Socialstyrelsen, samt i samråd med SKL, SIS och PTS. För närvarande analyserar vi kommunernas behov av stöd för att implementera välfärdsteknologiska tjänster och behov av samordnade kravspecifikationer kring olika tekniska lösningar. Nästa steg är att bygga upp en funktion med ett utåtriktat uppdrag som kan stödja kommuner i deras arbete. Vår målsättning är att samtliga kommuner helt har övergått till digitala trygghetslarm vid utgången av 2016 samt att alla kommuner ska erbjuda välfärdsteknologiska tjänster som en del av sitt tjänsteutbud, säger Anna-Greta Brodin.

Nationell digital plattform för information och kompetensstöd

Projektet ska resultera i en nationell digital plattform för information, kunskap och kompetensstöd riktad till kommunerna i frågor som rör införande, användning och implementering av välfärdsteknologi. Projektgruppen ska också bidra med möjligheter till samordning av kravställning och upphandling av välfärdsteknologi på regional eller nationell nivå. Socialstyrelsen bistår med juridisk kompetens när det gäller lagstiftning och övrigt regelverk samt kompetens kring integritet och etik vid implementering av välfärdsteknik.

–För närvarande pågår flera satsningar med fokus på välfärdsteknologi. Det här projektet bidrar till att skapa enhetlighet i budskapet och stödet till kommunerna. Ett likriktat budskap är viktigt för att välfärdsteknologisatsningarna ska bli framgångsrika, säger Sara Lundgren, handläggare med ansvar för framtagandet av etiskt och juridiskt kunskapsstöd till kommuner med fokus på elektroniska trygghetslarm på Socialstyrelsen.

 

Presenteras av Myndigheten för delaktighet

myndigheten-for-delaktighet

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället.

Vårt uppdrag styrs av mål och strategier för funktionshinderspolitiken. Dessa bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi arbetar gentemot och genom myndigheter, kommuner och landsting.

Myndigheten för delaktighet är en sammanslagning av före detta Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet.

Läs mer om oss här