Så stärker Cosmic patientsäkerheten och minskar administrationsbehovet

Cambio Cosmic är ett vårdinformationssystem som sätter både patienten och personalen i fokus. Så här fungerar det.

Ett bra vårdinformationssystem är lättillgängligt, brett och finns på de plattformar som användarna befinner sig på. Men så är det inte alltid i verkligheten.

– På många håll är det exempelvis så att olika avdelningar har olika delsystem vilket gör att personalen kan behöva journalföra samma uppgifter flera gånger. De får logga in i flera system och skriva samma sak flera gånger. Det blir varken användarvänligt eller patientsäkert, säger Tomas Block, narkos- och intensivvårdsläkare samt Chief Medical Officer hos Cambio.

Med Cambio Cosmic har man arbetat på att skapa ett system som istället tar ett helhetsgrepp. I systemet krävs bara ett inlogg för att nå samtliga delar, och alla i vårdkedjan får därmed en direkt och bra överblick över patienten.

Det minskade administrationsbehovet innebär en tidsbesparing både för personalen och för verksamheten i stort.

– När Uppsala län testade Cosmic Nova, som är det mobila dokumentationssystemet där personalen kan journalföra direkt under mötet med patienten, såg vi att sjuksköterskorna sparade 50 minuter per dag och person, säger Tomas Block.

Patienten kan också få en bättre förståelse för hur behandlingen går.

– Du kan till exempel visa patienten direkt på surfplattan hur blodtrycket förbättrats sedan gårdagen, säger Tomas.

Fokus på patientinvolvering
En annan stor fördel med Cosmic är att patienten kan nå sin information även hemifrån.

– Patienterna kan logga in och exempelvis snabbt få tillgång till sina senaste labbresultat eller se vilka mediciner de har på recept, säger Tomas Block.

Detta gör att patienten känner sig välinformerad och trygg i behandlingen.

Utvecklas ständigt
Förutom att vara ett grundläggande vårdinformationssystem satsar Cambio också på att bygga in smarta tjänster och lösningar som ytterligare förenklar för användarna. Ett sådant exempel är Cosmic CDS.

– Det är ett interaktivt kliniskt beslutsstöd som vägleder och guidar personalen till att fatta bra beslut, exempelvis vid strokerisk för patienter med hjärtflimmer, säger Tomas Block.

Med hjälp av detta – ett slags digitalt säkerhetsbälte – hoppas de minska antalet undvikbara strokes – och även andra tillstånd i takt med att beslutsstödet byggs ut.

– Vi arbetar ständigt på att utveckla och förbättra Cosmic. Men redan idag används det av över 100 000 användare på sjukhus, hälsocentraler, skolhälsovård och vårdhem. Det är ett heltäckande vårdinformationssystem för all hälso- och sjukvård, säger Tomas.

Presenteras av Cambio COSMIC

Cambio Healthcare Systems grundades 1993 och har sedan dess levererat heltäckande IT-lösningar för hälso- och sjukvårdsorganisationer. Idag är Cambio ett e-hälsoföretag, som tillhandahåller smarta, pålitliga och användarvänliga lösningar för att förbättra vård och patientsäkerhet, med mer än 100 000 användare och 4 miljoner patienter.

För mer information gå in på www.cambio.se