Samverkan är nyckeln till framtidens e-hälsa

För att uppnå regeringens vision om att bli bäst i världen på e-hälsa är samverkan en viktig ingrediens för att lyckas. Det är CGM:s VD Daniel Andersson övertygad om. Han nämner bland annat myndigheter, näringslivet och akademin som exempel på aktörer som tillsammans ska se till att visionen uppnås.

-När hela hälso- och sjukvården befinner sig i en stor förändring, där resurserna ska räcka till allt mer, måste vi aktörer bidra med att stötta de processer som vi är bäst på. Om vi alla gör det tillsammans kommer slutresultatet att bli bra. Vi på CGM vill vara en nyckelaktör i det pågående förändringsarbetet inom svensk hälso-och sjukvård och hjälpa till att göra Sverige bäst i världen på e-hälsa 2025.

På CGM jobbar vi för att understödja den förändring som pågår.

– Vi bygger bland annat upp ett lokalt utvecklingscenter med stöd från vår internationella utvecklingsorganisation. Den kombinationen blir en kraftfull resurs i utvecklingen av  framtidens digitala verktyg. 

CGM har etablerat ett partnerprogram med ett stort antal aktörer, som syftar till att öka innovationskraften.  

-Tillsammans med aktörerna kommer vi att jobba för att delad kunskap växer. Vi har dessutom skapat ett effektråd bestående av olika representanter från hälso- och sjukvården, akademin, näringslivet och myndigheter. Effektrådet besitter en mycket bred kompetens med lokal förankring i verksamhet och akademin. Rådet har som uppgift att stötta oss i att säkerställa att vi utvecklar rätt saker som ger största möjliga nytta. 

Nu presenterar CGM sitt nya erbjudande till hälso-och sjukvården – CGM Health Alliance.

-Vi erbjuder våra kunder ett stegvist införande av framtidens vårdinformationsmiljö, säkert och tryggt och under kontrollerade former så att kunderna kan implementera verktygen utan att det påverkar vårdverksamheten. Med CGM Health Alliance har vi ett verktyg som ska stötta professionen, patienterna och invånarna i arbetet med att utveckla hälso- och sjukvården så att den blir ändamålsenlig, säker och kostnadseffektiv.

 

Träffa CGM under årets Vitalis-mässa

Presenteras av CGM

 

Onsdag 26 april kl. 13.00 under e-hälsomötet Vitalis i Göteborg, kommer CGM att hålla ett föredrag på temat ”Framtidens vårdinformationsmiljö – önskedrömmen som ska bli verklighet”